Kategorie

Produkty

Doprava zdarma již od 700kč! (Neplatí pro objednávky nad 50kg)

Reklamace

Reklamační řád

vyhlášený společností

Distrimo s.r.o., sídlem na ulici Vintrovna 429/3c, 664 41 Popůvkyu Brna 641

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41172

s platností od 1. 9. 2018

Článek 1

Obecná ustanovení

/1/ Tento reklamační řád upravuje blíže vztahy a podmínky vznikající z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady zboží prodaného kupujícímu.

/2/ Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží na objednávku přes webový e-shop  společnosti Distrimo s.r.o.

/3/ Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je v okamžiku převzetí kupujícím v souladu s kupní smlouvou, zejména má jakost a užitné vlastnosti kupujícím požadované, prodávajícím popisované nebo pro věc takového druhu obvyklé, věc odpovídá právním předpisům a je bez vad.

/4/ V případě, že věc při převzetí kupujícím není v souladu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího (viz čl. 3 odst. 11 Reklamačního řádu). Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

/5/ Délka a poskytování záruky se řídí dle příslušných paragrafů občanského zákoníku. Prodávající poskytuje záruku, řídící se dobou minimální trvanlivosti uvedenou na obale veškerého nabízeného zboží.

/6/ Prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží záruku, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému výrobcem a že si zachová výrobcem stanovené vlastnosti. Prodávající odpovídá za to, že prodané zboží má předpisy stanovenou jakost, je bez vad a odpovídá závazným technickým normám.

/7/ Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou v záruční době při běžném, výrobcem doporučeném používání zboží. Prodávající je povinen seznámit kupujícího ústně, nebo předáním návodu, se způsoby užívání, údržby a skladování zboží a upozornit na nebezpečí, která mohou vzniknout nesprávným používáním zboží.

/8/ Právní vztah z odpovědnosti za vady mezi prodávajícím a kupujícím trvá i v případě, že případné vady jsou na základě dispozic prodávajícího odstraňovány třetí osobou, autorizovanou k provádění oprav.

/9/ Je-li předmětem kupní smlouvy zboží označené při prodeji jako zlevněné z důvodu vady, upozorní prodávající kupujícího na vadu a dále za ni nenese odpovědnost. Na ostatní součásti zboží platí stanovená záruka. U použitého zboží se záruka nevztahuje na vady, vzniklé v důsledku jeho použití či opotřebení.

Článek 2

Ztráta záruky

/1/ Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže příčiny závady jsou mimo vliv výrobce – násilné působení na zboží jako náraz, pád, písek, voda apod. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností, škod vzniklých v důsledku neodborného používání zboží, škod způsobených nepostupováním dle návodu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací, nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami na linkách spojů, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování.

/2/ Zboží, jež vykazuje vady vzniklé chybnou manipulací uživatele, prodávající po dohodě s kupujícím opraví mimo záruku na náklady kupujícího.

/3/ Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na skončení životnosti.

/4/ Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

/5/ Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží.

Článek 3

Uplatnění reklamace

/1/ Místem uplatnění reklamace zboží je adresa příslušné provozovny prodávajícího, kde kupující zboží nakoupil nebo objednal. Písemné oznámení o zjištěných vadách zboží, uplatňuje kupující osobně v místě, kde zboží zakoupil, nebo písemně zasláním zprávy o vadách zboží. Reklamaci je možné uplatnit. V případě, že kupující odešle reklamované zboží na jinou adresu, než je stanovena prodávajícím, uhradí veškeré vícenáklady na dopravné.

/2/ Prodávající vystaví reklamační protokol. V reklamačním protokolu budou uvedeny zjištěné vady – o jaké vady se jedná a jak se projevují, a nárok, který v důsledku výskytu vad kupující uplatňuje. Zvolený nárok nelze dodatečně měnit.

/4/ Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu odpovědnosti za škodu na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího. V případě odeslání zboží, po jeho předání dopravcem na smlouvou určeném místě.

/5/ Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

/6/ Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v dodacím listě a faktuře (předávacím protokolu) a skutečně dodaným zbožím, a při zjištění rozdílu mezi sériovým číslem zboží a číslem na záručním listě, je kupující povinen podat do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží – u množstevní vady, výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané – u vady druhové a u rozdílu v sériových číslech pak dodání nového záručního listu.

/7/ Vady, které existovaly v době přechodu odpovědnosti za škodu na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

/8/ Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu odpovědnosti za škodu na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu odpovědnosti za škodu na zboží.

/9/ Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

/10/ Oprávněnost každé reklamace, posouzení zda se jedná o vadu podstatnou či nepodstatnou a posouzení úměrnosti nároku kupujícího (viz. čl. 3 odst. 11) provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se písemně obrátit na ředitele společnosti prodávajícího. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

/11/ Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci za věc bezvadnou, případně výměnu součásti věci. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu nepodstatnou, ale kupující nemůže věc užívat kvůli opakovanému výskytu vady – stejná vada byla již dvakrát odstraňována a vyskytla se potřetí – nebo kvůli většímu počtu vad, má kupující právo na:

  • výměnu zboží za bezvadné,
  • odstoupení od smlouvy.

/14/ V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava zboží, nikoli jeho vylepšení oproti původnímu stavu.

/15/ Prodávající neodpovídá za vady způsobené nevhodnými pokyny kupujícího, příp. nevhodnými věcmi předanými kupujícím prodávajícímu k použití při odstraňování vad zboží.

/16/ Při výměně zboží trvá původně uzavřená smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, proto ani z jedné smluvní strany není nárok na vyrovnání případného cenového rozdílu.

/16/ Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží.

/17/ Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018

Reklamační protokol ke stažení

Proč Distrimo

21 let spolupracujeme s firmou Henkel

21 let spolupracujeme s firmou Henkel

Přes 1 000 produktů držíme skladem

Přes 1 000 produktů držíme skladem

zboží dodáváme s nejlepší dobou spotřeby

zboží dodáváme s nejlepší dobou spotřeby

Vlastní doprava po celé ČR i SK

Vlastní doprava po celé ČR i SK